Bora Bora Airport, Bora Bora, French Polynesia (BOB, NTTB)