Brus Laguna Airport, Brus Laguna, Honduras (BHG, MHBL)