King Khaled International Airport, Riyadh, Saudi Arabia (RUH, OERK)