Mount Keith Airport, Mount Keith, Australia (WME, YMNE)