Paya Lebar Air Base, Paya Lebar, Singapore (QPG, WSAP)