Stefanovikion Air Base, Stefanovikion, Greece (N, LGSV)